Terms and Conditions

Voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

OFFER EN ACCEPTATIE

1 Bestellingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden samen met de overeenkomst tussen Kapur Plastipack Ltd en alle klanten. Als er documentatie van respondenten wordt ontvangen van klanten die hun Algemene Voorwaarden bevatten of verwijzen naar hun Algemene Voorwaarden, binden zij de overeenkomst niet en elke aanvaarding van een schriftelijke offerte / bestelling wordt beschouwd als acceptatie van deze algemene voorwaarden zonder uitzondering.

1.1 Alle offertes worden schriftelijk gedaan en zijn slechts geldig gedurende zeven dagen vanaf de datum van de offerte. Geen enkele mondelinge offerte zal Kapur Plastipack Ltd. binden.
1.2 Schriftelijke prijsopgaven zijn erop gericht de voor levering van zaken te betalen prijs te verhogen indien de acceptatietermijn van zeven dagen is verstreken.
1.3 Schriftelijke offertes kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard; mondelinge aanvaarding is niet bindend voor Kapur Plastipack Ltd.


TOLERANTIES

2 Alle geleverde goederen zijn onderworpen aan de normale handelstoleranties, waarvan kopieën op aanvraag verkrijgbaar zijn.

2.1 De geproduceerde en geleverde hoeveelheid kan tot 10% afwijken van de bestelde hoeveelheid. Facturering geschiedt op basis van geleverde hoeveelheid
2.2 Polytheen zakken worden normaal gesproken aan de eindlas geleverd, tenzij anders aangegeven op de orderbevestiging, maar wij behouden ons het recht voor om zijlas te leveren tenzij anders aangegeven door de klant.
2.3 Alle Flexible Intermediate BulkContainers (FIBC'S) worden geleverd met buitenmaat afmetingen, tenzij anders aangegeven op de orderbevestiging


LEVERING

3 De leveringsdatum zoals opgegeven door Kapur Plastipack Ltd wordt te goeder trouw opgegeven, maar wordt geacht slechts bij benadering te zijn en niet van wezenlijk belang, en de klant heeft niet het recht om de levering te weigeren, het desbetreffende contract te ontbinden of schadevergoeding te eisen wegens enige vertraging.

3.1 De levering wordt geacht te zijn voltooid met de bestelling van een klant wanneer het relevante artikel wordt afgeleverd bij de klant of bij de opgegeven vervoerder en is ondertekend door een vertegenwoordiger.
3.2 Het risico in de apparatuur en de goederen gaat direct bij levering over op de klant.
3.3 Claims van de klant met betrekking tot defecte goederen moeten schriftelijk worden ingediend en vergezeld gaan van de retourzending van de defecte goederen naar Kapur Plastipack Ltd op kosten van de klant. Elke claim voor defecte goederen moet binnen 3 maanden na factuurdatum worden ingediend. Naar eigen goeddunken van Kapur Plastipack Ltd zullen goederen worden vervangen op kosten van Kapur Plastipack Ltd.
3.4 Kapur Plastipack Ltd is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van een bestelling, contract of overeenkomst indien de tekortkoming te wijten is aan een omstandigheid buiten de controle van Kapur Plastipack Ltd, inclusief (maar zonder beperking tot het voorgaande) stakingen, uitsluitingen, arbeids- of handelsgeschillen van welke aard dan ook , overmacht, oorlog, brand, overstroming, overmacht of enige andere oorzaak buiten de controle van Kapur Plastipack Ltd.
3.4.1 Claims voor niet-levering of beschadigde levering moeten binnen 14 dagen na ontvangst worden ontvangen.
3.5 Kapur Plastipack Ltd behoudt zich het recht voor om een deel van de bestelling uit te besteden.
3.6 Kapur Plastipack Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot: -
3.6.1 Verlies, schade of enige gevolg- of indirecte schade geleden door klanten of hun ondergeschikten of agenten of derden.
3.6.2 Verlies van of schade aan eigendommen of eigendommen van klanten waarvoor Kapur Plastipack Ltd verantwoordelijk is of enige gevolgschade of indirecte schade toegeschreven aan handelingen van klanten, bedienden, personeel, vertegenwoordigers of derden.
3.6.3 Alle bedragen 5% van de gemaakte kosten of £ 500, afhankelijk van wat Kapur Plastipack Ltd passend acht voor claims voor verlies als gevolg van nalatigheid of de nalatigheid van haar werknemers.
3.6.4 Kapur Plastipack Ltd is niet verantwoordelijk voor de nalatigheid van klanten, agenten, vertegenwoordigers, bedienden, arbeiders. Bovendien is Kapur Plastipack Ltd niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit onjuiste instructies van de verstrekte informatie.
3.6.5 Klanten instrueren Kapur Plastipack Ltd op eigen risico.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

4Het eigendom van de goederen blijft bij Kapur Plastipack Ltd, die zich het recht voorbehoudt erover te beschikken totdat alle bedragen die de klant aan Kapur Plastipack Ltd verschuldigd is, volledig zijn betaald en in de tussentijd houdt Kapur Plastipack Ltd ze als borgtocht door de klant en dat zal worden opgeslagen op een manier die identificeerbaar is als eigendom van Kapur Plastipack Ltd.


GARANTIE

5Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft Kapur Plastipack Ltd geen enkele garantie, expliciet of impliciet wettelijk of anderszins, dat het product geschikt is voor het verpakken van een bepaald goed, product, materiaal of substantie.

5.1 Kapur Plastipack Ltd geeft geen enkele garantie met betrekking tot Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC'S), expliciet of impliciet wettelijk of anderszins gerelateerd aan kwaliteit, levensduur, hanteringseisen of dat het product geschikt is voor het verpakken van bepaalde goederen, producten, materialen of substanties. .
5.2 Alle Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC'S) die via Kapur Plastipack Ltd worden geleverd, moeten worden gebruikt in volledige overeenstemming met het EFIBCA-briefingpamflet nr. 9 'Safe use of Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC'S)', dat op verzoek verkrijgbaar is. Kapur Plastipack Ltd is niet aansprakelijk voor Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC'S) die niet worden gebruikt volgens deze aanbevelingen.


BETALING

6 Betaling aan Kapur Plastipack Ltd dient volledig te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

6.1 Betalingen per cheque worden niet als betaling beschouwd, tenzij de cheque bij de eerste aanbieding wordt gewist.
6.2 Alle bedragen die de klant aan Kapur Plastipack Ltd verschuldigd is, zullen volledig op de vervaldag worden voldaan zonder enige aftrek of verrekening.
6.3 Betalingstermijn is van wezenlijk belang en niet-betaling op de vervaldatum is een verwerpelijke schending.
6.4 Over achterstallige bedragen (zowel voor als na vonnis) wordt 8% rente per maand in rekening gebracht.
6.5 De verstrekking van kredietrekeningfaciliteiten is naar eigen goeddunken van Kapur Plastipack Ltd en kredietrekeningfaciliteiten zullen van de klant worden ingetrokken wanneer een rekening meer dan 30 dagen achterstallig is.
6.6 Kapur Plastipack Ltd is niet verplicht om een bestelling uit te voeren aan een klant of bedrijf dat een resolutie heeft aangenomen of een rechtbank die een bevel heeft gegeven voor gedwongen of vrijwillige liquidatie of waar een insolventiefunctionaris, curator of manager is aangesteld namens of waar een vereffenaar is aangesteld.


VERDEELBAARHEIDSCLAUSULE

7 Dit contract is deelbaar. Elke levering op grond van deze overeenkomst wordt geacht uit een afzonderlijk contract te voortvloeien en zal afzonderlijk worden gefactureerd; elke factuur voor een levering is volledig betaalbaar in overeenstemming met de hierin vermelde betalingsvoorwaarden, zonder verwijzing naar en niettegenstaande eventuele tekortkomingen bij de levering van enige andere termijn.